skip to Main Content
530 720 55 35 - 0362 437 55 95 info@samsuntakev.com

NE İSTİYORUZ?

Toplumların varlığı ve saygınlığı; yarattıklarına, sanatçılarına ve onların özgün ürünlerine bağlıdır. Denilebilir ki toplumların geleceği sanat eğitimi gizi içinde saklıdır. İnsanın ruhsal yanını geliştiren sanat da eğitimle sağlanabilir. Sanat eğitimi yoluyla toplumun her kesimindeki bireylere bu duyarlılığı kazandırmak yaşamımızı daha güzel ve anlamlı kılar…

Çağdaş sanat eğitimi, ‘sanatın öğretilebilirliği’ ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeye göre, herkes sanat öğrenebilir. Sanatın öğretilebilirliği görsel algı’nın eğitimiyle mümkündür. Görsel algının eğitimi planlı, programlı bir süreci gerektirir. Bu doğrultuda hazırlanan sanat eğitimi programımız ; araştıran, yaratan, yorumlayan, estetik beğenileri gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedefler.

NASIL?

Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır-bulunuşluk düzeylerini ve daha önce ki yıllarda kazandıkları ön bilgiler dikkate alınarak dersler planlanır.
Ders planlarımızda ,eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimcilik ve Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma becerisi gibi ortak becerilerin yanı sıra, İki Boyutlu Sanat Atölye çalışmalarına ait gözlemleri iki boyutlu ifade etme, çizgiyi kullanma, leke kurgusu, doku ve yüzey kurgulama, sanatsal düzenleme, armoni oluşturma, hacim oluşturma, deformasyon (biçim bozma) ve özgün teknik geliştirme becerileri yer almaktadır

Bunun yanı sıra Üç boyutlu Sanat Atölye çalışmalarında Heykel sanatının Plastik Sanatlar içindeki yeri ve önemi kavratılır. Nesneleri inceleme ve yorumlama yoluyla üç boyutlu şekillendirme bilinci kazandırılır. Heykel sanatı ile ilgili çalışmalara ilgi göstermeleri hedeflenir. Bu amaçla farklı malzemelerle (Seramik, tel, yutong, atık malzemeler, alçı, kağıt hamuru vb.) form çalışmaları yapılır.

Sanat değeri olan eserler incelenir. Bu doğrultuda sanat değeri olan eserleri koruma ve sahip olma duyarlılığı kazandırma amacıyla sergi ve müzelere kültürel geziler düzenlenir ve sergiler açılır.

Sanat Genel Kültürü kavratmak amacıyla hazırladığımız programlar çerçevesinde sanat tarihi kavramları teknolojiden yararlanılarak kavratılır.

Back To Top